28 May 2023 | 13:30

Athlone 1 194/5 V Glendermott 1 190/10

Athlone 1 won by 5 wickets

18:41
Athlone won by 5 wickets noveenrohit 116*