19 May 2020 | 18:00

Knockharley 1 V YMCA 2

Match postponed - Coronavirus